Moose::Meta::Class has a metaclass, but it's also a Moose::Meta::Class